Kontakt           

       

Kapituła Generalna
Kapituła Generalna Towarzystwa, złożona z reprezentantów wszystkich jego jednostek administracyjnych na świecie, spotyka się co sześć lat i ma za zadanie wybór przełożonego generalnego i jego rady jak również ustalenie kierunku i priorytetów dla Generalatu. Kapituła generalna może wprowadzać zmiany do reguł Towarzystwa, podlegające zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

Generalat
Na czele Towarzystwa Boskiego Zbawiciela stoi Generalat wybierany na sześcioletnią kadencję przez Kapitułę Generalną. W jego skład wchodzi przełożony generalny i jego rada, którą tworzy wikariusz generalny oraz trzej konsultorzy.

Przełożony Generalny
Zgodnie z regułami Towarzystwa przełożony generalny pełni najwyższy urząd oraz posiada władzę nad wszystkimi prowincjami i innymi jednostkami administracyjnymi, domami i poszczególnymi salwatorianami. Generalat troszczy się o gorliwość w Towarzystwie, zgodną z jego duchem, oraz o jego międzynarodową jedność. Obowiązkiem Generalatu jest kierowanie i koordynacja działalności całego Towarzystwa zgodnie z regułami, umacnianie salwatorianów w wierności duchowi Założyciela oraz dopingowanie ich służby w naszej misji apostolskiej.

Obecny skład Generalatu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela:

Ks. Milton Zonta z Prowincji Brazylijskiej – przełożony generalny
Ks. Raúl Gomez Ruíz z Prowincji Amerykańskiej – wikariusz generalny
Ks. Krzysztof Kowalczyk z Prowincji Polskiej – konsultor generalny
Ks. Agustin (Stijn) Van Baelen z Prowincji Belgijskiej – konsultor generalny
Ks. Thomas Malal z Wiceprowincji Kongo – konsultor generalny
 


 

Curia Generalizia della Società del Divin Salvatore
Via della Conciliazione, 51
I - 00193 ROMA
ITALY
Tel. +39 06 686 291

Franciscus Jordan

Wszystko

jednak przez Niego, z Nim i dla Niego. Wszystkie narody, pokolenia, ludy i języki, chwalcie Pana Boga naszego!

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy