Kontakt           

Wprowadzenie

My, Salwatorianie, Salwatorianki i Salwatorianie świeccy, opisując nasz charyzmat, misję, duchowość i tożsamość salwatoriańską stwierdzamy, że są to wartości powiązane ze sobą w sposób nierozerwalny. Charyzmat i misja to dwie strony tej samej rzeczywistości przeżywane w duchowości. Tożsamość natomiast jest rezultatem specyficznych cech salwatoriańskich, które my sami rozpoznajemy w sobie i  przez które rozpoznają nas inni.

 

Najpierw należy stwierdzić, że jesteśmy zgodni w określeniu poniższych pojęć, które w przyszłości można zawsze doprecyzować.

 • Charyzmatjest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym osobie lub grupie osób dla dobra innych, po to, aby Bóg był bardziej znany i miłowany.
 • Misjajest tym wymiarem charyzmatu, dzięki któremu ten kto otrzymuje dar zostaje posłany, aby przekazać go z innymi.
 • Duchowośćjest dynamiczną formą życia, dzięki której osoba lub grupa osób przeżywa swój specyficzny charyzmat i swoją misję otrzymaną od Boga.
 • Tożsamośćwyraża się w tym, kim sami jesteśmy dla siebie i w tym jakimi rozpoznają nas inni. Jest ona wcieleniem w życie naszego charyzmatu, naszej misji i naszej duchowości.

 

Charyzmat salwatoriański

Charyzmat założycielski jest specyficznym darem Ducha Świętego udzielonym O. Jordanowi dla dobra Kościoła i świata. Swój fundament znajduje szczególnie w  czterech tekstach biblijnych, które stały się kluczowe dla jego życia i dla jego dzieła. Wyrażają zasadniczą treść charyzmatu, przekazanego nam przez O. Jordana:

 

1.      J 17,3

„A to jest życie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.

2.      Mt 28, 19-20

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.

3.      Mk 16,15

„I rzekł do nich: <Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu>”.

4.      Dn 12,3

„Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”.

 

Powyższe teksty źródłowe zawierają kluczowe wartości, do wypełnienia których jesteśmy wezwani i uzdolnieni:

 

 • Żyć życiem wiecznym
 • Poznawać jedynego, prawdziwego Boga i Tego którego posłał Jezusa Chrystusa
 • Kroczyć śladami Apostołów
 • Nauczać wszystkie narody
 • Prowadzić innych do prawdy wiecznej i do sprawiedliwości
 • Głosić uniwersalizm nauki Chrystusa

 

Misja salwatoriańska

My, Salwatorianie, Salwatorianki i Salwatorianie świeccy jesteśmy powołani i posłani, aby przez nasze życie i działalność głosić Ewangelię zgodnie z naszym charyzmatem i zawartymi w nim wezwaniami:

 

 • Sprawiać, aby inni poznali Zbawiciela
 • Pracować dla pełni życia, to znaczy dla dzieła zbawienia
 • Prowadzić innych do jasnego poznania Boga
 • Wspierać się wzajemnie w naszym apostolskim zaangażowaniu
 • Włączać innych do misji
 • Podkreślać apostolską rolę osób świeckich
 • Głosić Ewangelię wszystkim ludom, wszędzie i w każdym czasie oraz czynić to wszelkimi środkami i sposobami, do których natchnie nas miłość Boga

 

Duchowość salwatoriańska

Duchowość salwatoriańska jest konkretnym sposobem przeżywania dzień po dniu naszego charyzmatu i naszej misji. Oto specyficzne cechy naszej duchowości:

 

 • Poznawać Boga, to znaczy, doświadczać Go jako centrum naszego życia
 • Ufać w Opatrzność Bożą
 • Żyć powołaniem do świętości i pomagać w tym innym ludziom
 • Ukazywać dobroć i miłość Zbawiciela (Tt 3,4)
 • Stawać się mężami modlitwy
 • Być ubogimi w duchu
 • Pielęgnować w sobie żarliwość apostolską
 • Żyć w prawdzie, sprawiedliwości, solidarności i wierności
 • Zgadzać się na krzyż z powodu podejmowanej misji
 • Miłować bez wyjątku
 • Naśladować przykład Maryi pomagając innym w poznawaniu Zbawiciela
 • Kochać Kościół
 • Żyć prostotą dzieci Bożych

 

Tożsamość salwatoriańska

Swoją tożsamość rozpoznajemy przez sposób w jaki indywidualnie i wspólnotowo przeżywamy nasz charyzmat i duchowość. Łączy nas wzajemne zaangażowanie dla wcielenia w życie kluczowych wartości, dzięki którym jesteśmy rozpoznawani przez innych jako rodzina salwatoriańska.

 

Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu

Rzym, 16 czerwca 2001.

 

Franciscus Jordan

Dopóki

Bóg nie jest wszędzie wielbiony, nie wolno ci ani na chwile spocząć.

Salwatorianie na Świecie


Anglia  Albania  Australia  Austria  Białoruś  Belgia  Brazylia
Czarnogóra  Czechy  Ekwador  Filipiny  Gwatemala  Hiszpania  
Indie Irelandia  Kamerun  Kanada  Kolumbia  Komory Kongo  
Meksyk   Mozambik  Niemcy  Polska  Rosja  Rumunia  Słowacja  
Sri_Lanka  Stany_Zjednoczone  Surinam  Szkocja  Szwajcaria  
Tajwan  Tanzania  Ukraina  Wenezuela  Węgry  Włochy

                                                    

Policy: Privacy - Cookies